ข่าว : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด  : ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
     
1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ หรือ ผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพ.ย.2560
     
2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการจากรัฐ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     

     
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยตนเอง ณ อบต.กรุงชิง เวลา 08.30-16.30 น เพื่อรับเบี้ยยังชีพในงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
     
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     
1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
     
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
     
3.สมุดบัญชีเงินฝาก (แม้จะขอรับเป็นเงินสดก็ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีมาด้วย)ผู้แจ้งข่าว : อบต.กรุงชิง ประกาศเมื่อ :