Untitled Document
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 197 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 199 คน] เมื่อ 16 มี.ค. 2564
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 221 คน] เมื่อ 16 มี.ค. 2564
มาตรการใช้อำนาจดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 209 คน] เมื่อ 16 มี.ค. 2564
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 219 คน] เมื่อ 30 ม.ค. 2563
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 231 คน] เมื่อ 30 ม.ค. 2563
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 215 คน] เมื่อ 30 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1