คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
20 ส.ค. 2558
2 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
195
20 ส.ค. 2558
3 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
208
20 ส.ค. 2558
4 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
20 ส.ค. 2558
5 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
20 ส.ค. 2558
6 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
20 ส.ค. 2558
7 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
20 ส.ค. 2558
8 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
20 ส.ค. 2558
9 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
195
20 ส.ค. 2558
10 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
20 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4