ข่าว : รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ

รายละเอียด  : ภายในเดือนพฤศจิกายน ถงวันที่ 30 พ.ย.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการทั้งในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ประกาศเมื่อ :