ข่าว : เชิญชวนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 พ.ย.2564

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
     
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
     
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการจากรัฐหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
     
ท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566
     
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบ หมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
     
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
     
1. บัตรประจำตัวประชาชน
     
2. ทะเบียนบ้าน
     
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด อบต.กรุงชิง ประกาศเมื่อ :