ข่าว : การลดและการคัดแยกขยะตามหลัก3Rs

รายละเอียด  : รณรงค์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนตามหลัก3Rsผู้แจ้งข่าว : งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศเมื่อ :