Untitled Document
 
 
E-Service
ข้อมูลผู้ขอรับบริการออนไลน์ E-Service
   
 
วันที่    เดือน    พ.ศ.  
 
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคล หรือหน่วยงาน) :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
 
เรื่องที่ขอรับบริการ
บริการขอใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
บริการขอใช้ห้องประชุม / อาคารอเนกประสงค์
บริการขอใช้ป้ายไฟจราจร
อื่น ๆ
 
 
อินบ็อกซ์
กรุณากรอก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อประสานขอรับบริการออนไลน์ :
 
รหัสส่งข้อมูล :