ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.256 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ก.ค. 2564
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 ก.ค. 2564
3 ประกาศมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ก.ค. 2564
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ก.ค. 2564
5 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
23 มิ.ย. 2564
6 แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 มิ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 พ.ค. 2564
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.2563 - มี.ค.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
29 เม.ย. 2564
9 ข้อสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 เม.ย. 2564
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31